Pravidla a podmínky

Online vouchery Pravidla a podmínky

Všeobecné obchodné podmienky

I.
Úvodné ustanovenia

1. Spoločnosť CASSOVIA KARTING ARÉNA s. r. o., so sídlom: Skladná 211/14, 040 01
Košice - mestská časť Juh, IČO: 53 714 865, zapísaná v obchodnom registri Okresného
súdu Košice I, odd.: Sro, vl. č. 51781/V (ďalej len „prevádzkovateľ“), prevádzkuje
motokárovú halu na ulici Hraničná 2, 040 17 Košice (ďalej len „motokárová hala“).
2. Motokárová hala je v oprávnenom užívaní prevádzkovateľa, ktorá je oprávnená
prenechať ju do dočasného užívania tretím osobám.
3. Pojmom trať sa pre účely tohto prevádzkového poriadku rozumie časť motokárovej
haly určená na vykonanie jazdy v motokáre prevádzkovateľa.
4. Prevádzkovateľ prenajíma motokáry na jazdenie na trati v motokárovej hale tretím
osobám (ďalej len „zákazník“) za odplatu (ďalej len „služba“). Vzťahy medzi
prevádzkovateľom a tretími osobami využívajúcimi túto službu sa spravujú týmito
všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“).

II.
Objednanie služby

1. Zákazník si službu objednáva osobne v motokárovej hale alebo cez rezervačný systém
prevádzkovateľa dostupný na jeho webovom sídle www.kartingarena.sk (ďalej len
„webové sídlo prevádzkovateľa“).
2. Prijatím objednávky sa medzi prevádzkovateľom a zákazníkom uzatvára zmluva
o poskytnutí služby.

III.
Práva a povinnosti

1. Prevádzkovateľ poskytuje zákazníkovi motokáru a trať do dočasného užívania po dobu
využívania služby, za čo zákazník platí cenu služby podľa čl. V týchto VOP.
2. Zákazník je oprávnený užívať motokáru a trať len pre účely využitia služby.
3. Zákazník nemá nárok na výlučné užívanie trate. Jeho užívacie právo môže byť
obmedzené užívacími právami iných zákazníkov.
4. Zákazník je oprávnený spolu so službou bezodplatne užívať aj bezpečnostnú prilbu,
sociálne zariadenia a parkovisko pred motokárovou halou, a to výlučne spôsobom
nepoškodzujúcim predmetné zariadenia. Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že
zariadenia podľa tohto bodu je oprávnený užívať aj prevádzkovateľ, ako aj akékoľvek
prevádzkovateľom určené osoby.
5. Zákazník nie je oprávnený previesť právo na využitie služby na inú osobu.
6. Zákazník je povinný dodržiavať aj povinnosti vyplývajúce z prevádzkového poriadku
motokárovej haly, ktorý je dostupný na webovom sídle prevádzkovateľa.

IV.

Čas poskytovania služieb

1. Doba určená na poskytovanie služieb (prevádzková doba) je určená nasledovne:

2
Celoročne
Pondelok 14.00 – 22.00
Utorok 14.00 – 22.00
Streda 14.00 – 22.00
Štvrtok 14.00 – 22.00
Piatok 14.00 – 23.00
Sobota 14.00 – 23.00
Nedeľa 14.00 – 22.00

2. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prevádzkovú dobu zmeniť alebo zákazníkovi za
účelom poskytnutia služby udeliť výnimku.
3. Likvidácia následkov havárie a/alebo ďalšie objektívne okolnosti, ktoré majú za následok
oneskorený začiatok poskytovania služby nezakladajú nárok na vrátenie ceny služby, a
to ani jej časti.

V.

Lístky, cena služby a platobné podmienky

1. Dostupné sú dva typy lístkov: (i) lístok pre maloleté deti s výškou od 125 cm do 155 cm
na 10 minútovú jazdu (ďalej „detský lístok“); (ii) lístok pre dospelého na 10 minútovú
jazdu. Za dospelého sa považuje aj dieťa s výškou viac ako 155 cm (ďalej „lístok pre
dospelých“).
2. Ak vek alebo výška zákazníka nezodpovedajú podmienkam pre detský lístok, zákazník
nemá právo odstúpiť od zmluvy a je povinný doplatiť sumu za lístok pre dospelého.
3. Cena služby je vyčíslená a platí sa v eurách (EUR) podľa aktuálneho cenníka
dostupného na webovom sídle spoločnosti.
4. Cena služby je splatná uzavretím zmluvy a uhrádza sa pred využitím služby.
5. Pri objednávke služby osobne v motokárovej hale sa cena služby platí v hotovosti alebo
kreditnou kartou. Pri objednávke služby cez rezervačný systém sa cena služby platí
kreditnou kartou cez platobnú bránu.
VI.
Odstúpenie od zmluvy

1. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy len za okolností hodných osobitného zreteľa,
najmä ak službu nemohol využiť kvôli chorobe, dopravnej nehode, neočakávanej
a bezodkladnej návšteve lekára, neočakávanej a bezodkladnej starostlivosti o deti, či
živelnej pohrome. Okolnosť hodnú osobitného zreteľa je zákazník povinný preukázať,
ak nejde o skutočnosť všeobecne známu.
VII.

Spracúvanie osobných údajov

1. Informácie poskytované v rámci týchto VOP v súlade s Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a
zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých

3

zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) slúžia na zabezpečenie
poskytnutia informácií pre dotknuté fyzické osoby v zmysle čl. 13 a 14 GDPR ako aj
poučenia týchto osôb o ich zákonných právach a o spôsobe a rozsahu nakladania s ich
osobnými údajmi.
2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje ako prevádzkovateľ (čl. 4 ods. 7 GDPR).
3. Pre účely týchto VOP je dotknutou osobou každý zákazník.
4. Prevádzkovateľ spracúva údaje v rozsahu nevyhnutnom na uzatvorenie a plnenie
zmluvy, a to najmä: meno a priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, štátne občianstvo,
bydlisko, kontaktné údaje.
5. Účelom spracovania údajov podľa predošlého bodu je vytvorenie vlastného profilu
zákazníka na platforme RaceFacer.com, pod ktorým zákazník jazdí a na základe ktorého
sa zostavujú individuálne štatistiky o jeho jazdení.
6. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou len v rozsahu nevyhnutnom na
plnenie predmetnej zmluvy alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy.
V prípade, ak požadované osobné údaje poskytnuté nebudú, môže to mať za následok
neuzatvorenie zmluvného vzťahu alebo to môže mať dopad na plnenie predmetu
zmluvy.
7. Každá dotknutá osoba má právo: (i) na informácie o spracúvaní jej osobných údajov;
(ii) získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú a uchovávajú; (iii)
požiadať o opravu svojich nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov;
(iv) požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, keď už nie sú potrebné, alebo ak je
spracúvanie nezákonné; (v) kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo
vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,
ak takýto súhlas dotknutá osoba udelila.

VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa dd.mm.rrrr
2. Vzťah medzi prevádzkovateľom a zákazníkom sa v rozsahu neupravenom týmito VOP
spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.
3. Pre platnosť dojednaní, ktorými sa prevádzkovateľ a zákazník odchýlia od týchto VOP,
sa vyžaduje písomná forma.